Regulamin

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ford.sklep.pl prowadzony jest przez Adriana Wachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REDFORD Adrian Wachowski z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Rynkowej 57, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej - nr ew. 002397 w dniu 03.03.1994 roku przez Wójta gminy Tarnowo Podgórne oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: 777-101-47-65, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej (e-mail): sklep[at]ford.sklep.pl   

 

Sklep Internetowy ford.sklep.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. REDFORD prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie ford.sklep.pl.

 

2. Klienci  mają możliwość korzystania z ford.sklep.pl bez rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w ford.sklep.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na ford.sklep.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z REDFORD dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których REDFORD jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w ford.sklep.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię , nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a REDFORD, której przedmiotem są usługi świadczone przez REDFORD, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w ford.sklep.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ford.sklep.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w ford.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ford.sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i dotyczą zakupów dokonywanych przez stronę internetową sklepu. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życznie faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z przesyłką.

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm pocztowych lub kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy REDFORD. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostaw wskazanym w ford.sklep.pl w zakładce  Koszt dostawy i płatności.

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a REDFORD dotycząca zakupu danego produktu w ford.sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ford.sklep.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy REDFORD.

 

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach ford.sklep.pl, REDFORD może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ford.sklep.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach REDFORD zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub drogą  poczty elektronicznej (e-mail) tego typu zamówień.

  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne wykonanie przelewu bankowego internetowego lub w placówce umożliwiającej wykonanie takiego przelewu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym REDFORD, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest obciążona dodatkowym kosztem ponoszonym przez Kupującego w kwocie 2% wartości zamówienia.

  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Opcja zapłaty kartą płatniczą jest obciążona dodatkowym kosztem ponoszonym przez Kupującego w kwocie 2% wartości zamówienia.

  • Za pośrednictwem serwisu PayPal - systemu umożliwiającego szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Każda transakcja płatności jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayPal. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Opcja zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal jest obciążona dodatkowym kosztem ponoszonym przez Kupującego w kwocie 2,9% wartości zamówienia plus 0,80 zł.Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia dodatkowych kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności  można znaleźć na stronie Koszt dostawy i płatności.

 

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w ford.sklep.pl, REDFORD zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności oraz dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

W przypadku odbioru osobistego, zamówione przedmioty są dostarczane do siedziby REDFORD. O możliwości odebrania zamówionego produktu REDFORD informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w ford.sklep.pl na stronie Koszt dostawy i płatności.

 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach ford.sklep.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Warunkiem gwarancji na części oryginalne Ford i Motorcraft jest montaż w autoryzowanym serwisie Ford lub warsztacie samochodowym z zachowaniem procedur naprawczych Forda.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt REDFORD. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

14. REDFORD odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza dostępnego na stronie ford.sklep.pl w zakładce Zwroty i reklamacje, lub w formie pisemnej na adres REDFORD podany w górnej części Regulaminu, na koszt REDFORD. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas składania reklamacji.

 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że REDFORD niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez REDFORD albo REDFORD nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

17. REDFORD rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni REDFORD nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi REDFORD.

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w ford.sklep.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez REDFORD dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu REDFORD wskazanego w art. 13, na swój koszt.

 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ford.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu ford.sklep.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

21. Podane przez Klientów dane osobowe REDFORD zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w ford.sklep.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w ford.sklep.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez REDFORD w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o ford.sklep.pl.

 

22. REDFORD może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ford.sklep.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez REDFORD, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ford.sklep.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w ford.sklep.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z REDFORD.

 

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ford.sklep sp. z  o.o. w ramach ford.sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Konsumenci”, “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Prywatności

 

Jakie dane o Tobie zbieramy ?

 

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. 

 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane ?

 

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

 

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

 

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążęnia Twojej karty kredytowej oraz firmie doręczającej przesyłki. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

 

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować ?

 

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

 

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych ?

 

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@ford.sklep.pl

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep Internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w celach identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

Zmiany naszej polityki prywatności.

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Kontakt

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma redFord A.Wachowski, z siedzibą przy ul. Rynkowa 57, 62-081 Przeźmierowo, Polska. Adres e-mail: sklep@ford.sklep.pl

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną / e-mail).

Dane adresowe i kontakt do nas:

REDFORD, ul. Rynkowa 57, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: sklep@ford.sklep.pl.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz został dostarczony z dokumentem sprzedaży oraz dostępny jest na stronie internetowej: tutaj

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy w ramach zwykłego zarządu.
Przesyłkę należy nadać na adres:

REDFORD

ul. Rynkowa 57

62-081 Przeźmierowo

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

REDFORD ul. Rynkowa 57, 62-081 Przeźmierowo

adres e-mail: sklep@ford.sklep.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*)

 

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

  nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

nazwa: …………………………………………………………..… ilość: ………………….

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) (opcjonalnie nr zamówienia (*)/ paragonu lub faktury (*))

 

………………………………………………………………………………………………....

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

………………………………………………………………………………………………....

– Adres konsumenta(-ów)

 

………………………………………………………………………………………………....

– Numer rachunku bankowego konsumenta(-ów)
(opcjonalnie, jeżeli zwrot wartości zamówienia ma być przekazany na rachunek bankowy)

 

_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

………………………………………………………………………………………………....

 

– Data

………………………………………………………………………………………………....

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 524 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-11-30
Wszystko super polecam
2022-11-23
SUPER , dziękuję i pozdrawiam !!!
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel